Tiện ích các nút Share trượt dọc cho Blogspot (sticky sidebar)

Tiện ích các nút Share trượt dọc cho Blogspot (sticky sidebar)

Đối với những người đang sở hữu web/blog thì công cụ chia sẻ lên mạng xã hội like, tweet... không thể, nó có thể giúp đọc giả chia sẻ bài viết hay làm tăng trafic cho web/blog. Có rất nhiều cách để đặt các tiện ích này, hôm nay namkna chia sẻ cùng các bạn cách bố trí các công cụ hữu ích này theo chiều dọc và với hiệu ứng trượt kế phần main mỗi khi bạn cuộn (scrollbar) chuột xuống phía dưới. Nó giống như dạng các banner quảng cáo trượt dọc 2 bên của blogspot mà ibiet giới thiệu.

Các bạn có thể xem Demo.


Hình ảnh minh họa:


 Cách 1: Không sử dụng Javar Scip.

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa Phần tử trang 
4. Chọn Thêm tiện ích (Add Widget) và Thêm đoạn code sau vào:
<style>
/* Fixed Positioned AddThis Toolbox */
.sharing_box_ibiet {
position: fixed;
top: 10%;
right: 0;
border: 3px solid #00EE00;
padding: 5px 5px 1px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
background: #F0FFFF;
width: 60px;
min-height: 345px;
}
.sharing_box_ibiet .item {
width: 50px;
margin: 5px 0 5px 0;
}
.twitter_float iframe
{
width:55px!important;
}
</style>
<!-- SHARING BOX Fixed-Positioned Toolbox -->
<div class='sharing_box_ibiet'>
<div style='text-align:center; margin-top:5px'>
<img alt='Share Emphasis' height='46px' src='http://1.bp.blogspot.com/-4oWoveJkZms/T4OIM0GAsrI/AAAAAAAABj8/Nr631D0WhbU/s1600/obtenir-par-poste-icone-5533-48-+-namkna-blogspot-com.png' width='56px'/>
</div>
<!-- TWITTER -->
<div class='item twitter_float' style='margin-left:3px'>
<a class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-lang='en' href='https://twitter.com/share'>Tweet</a>
</div>

<!-- FACEBOOK -->
<div class='item' style='margin-left:3px'>
<div class='fb-like' data-font='verdana' data-layout='box_count' data-send='false' data-show-faces='true' data-width='44'></div>
<div id='fb-root'></div>
</div>
<!-- G+ -->
<div class='item' style='margin-left:5px'>
<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
<g:plusone size='tall'></g:plusone>
</div>
<!-- OTHERSHARE -->
<div class='item' style='margin-left:5px'>
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_counter'></a>
</div>
<!-- AddThis Button END -->
</div>
</div>
<!-- FAST SHARING SCRIPT -->
<!-- TWITTER SCRIPT -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- G+ SCRIPT -->
<!-- Place this render call where appropriate -->
<script type='text/javascript'>gapi.plusone.go();</script>
<!-- STUMBLEUPON SCRIPT -->
<!-- Place this snippet wherever appropriate -->
<script type='text/javascript'>
(function() {
var li = document.createElement('script'); li.type = 'text/javascript'; li.async = true;
li.src = 'https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s);
})();
</script>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f660fb932fd0f15"></script>
<!-- AddThis Button END -->
5. Chọn lưu mẫu.
6. Tiếp theo chọn Chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>
<script src='http://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'> {lang: &#39;en-US&#39;} </script>

8. Cuối cùng Lưu mẫu lại.

Cách 2: sử dụng JQuery.


» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chọn mở rộng mẫu tiện ích (Expand Widget Templates)
5. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>
<script src="http://dl.dropbox.com/u/70549761/jQuery/namkna-blogspot-com/jquery.min.v1.4.1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://dl.dropbox.com/u/70549761/jQuery/namkna-blogspot-com/stickysidebar.jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$('#share-buttons').stickySidebar({speed: 300, constrain: true})
});
</script>

<style>
#share-buttons {
background: #fff;
border: 1px solid #ccc;
margin-left: -82px;
padding: 8px;
position: absolute;
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
-goog-ms-border-radius: 6px;
border-radius: 6px;
}
</style>
- Lưu ý: Các bạn nên thể Download 2 File Js trên về Tại Đây và upload lên host riêng để dùng lâu dài.
6. Bây giờ bạn tìm đến dòng code bên dưới hoặc tương tự (do đặc điểm cấu tạo của mỗi blog nên có chút khác nhau nhỏ).
<div class='post-header-line-1'/>
7. Tiếp theo bạn chèn code bên dưới vào sau code vừa tìm được
<div id='share-buttons'>
<div class='twitter scount'>
<a
class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-text='List Only
Post Titles On Blogger Labels Pages'
data-url='http://www.spiceupyourblog.com/2009/12/how-to-make-your-labels-search-and.html'
data-via='paulcrowepro'
href='http://twitter.com/share'>Tweet</a><script
src='http://platform.twitter.com/widgets.js' type='text/javascript'/>
</div>

<div class='facebook scount'>
<fb:like
font=''
href='http://www.spiceupyourblog.com/2009/12/how-to-make-your-labels-search-and.html'
layout='box_count' send='false' show_faces='false' width='50'/>
</div>

<div class='stumble scount'>
<script src='http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5'/>
</div>

<div class='gplus scount'>
<script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'/><g:plusone size='tall'/>
</div>
</div>
Ở trên mình chỉ đưa một số công cụ phổ biến bạn có thể dựa vào đó để thay đổi bổ sung hoặc xóa bớt cho phù hợp với site của bạn.

8. Cuối cùng Lưu mẫu lại.

Chúc thành công!

0 comments: